DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona posiada ograniczoną możliwość obsługi za pomocą klawiatury.
 • Multimedia publikowane na stronie nie posiadają alternatywy tekstowej.
 • W wielu miejscach strona nie posiada odpowiedniego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Barczyk.
 • E-mail: dostepnosc@sp.olkusz.pl
 • Telefon: 504206074

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu
 • Adres: ul. Polna 8, 32-300 Olkusz
 • E-mail: sekretariat@lo1.olkusz.pl
 • Telefon: 32 643 14 22

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu ul. Polna 8, 32-300 Olkusz.    

Budynek wielokondygnacyjny składający się z budynku głównego i budynku obejmującego sektor sportowy. Połączone są przewiązką. Do budynku głównego prowadzą trzy wejścia: wejście główne z poziomu chodnika i wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych na wózkach znajdują się od strony północnej oraz wejście do przyziemia z poziomu chodnika od strony południowej. Część budynku z sektorem sportowym zakończonym budynkiem z dwoma salami gimnastycznymi posiada dwa wejścia do pomieszczeń sportowych z poziomu chodnika od strony południowej. Budynek z salami gimnastycznymi posiada wejście schodami od strony północnej do górnej sali gimnastycznej.

Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy umożliwiający dostęp na pierwsze i drugie piętro. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Toalety nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Osoby z niepełnosprawnością ruchową obsługiwane są na parterze. Potrzebę taką należy zgłosić na dyżurce przy wejściu głównym.

W budynku nie istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych.

Budynek posiada własny parking znajdujący się za budynkiem z sektorem sportowym od strony północnej. Istnieje możliwość parkowania pojazdów na parkingu przy ul. Polnej.

Raport dostępności GUS