Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Stypendium Ministra Właściwego do Spraw Oświaty i Wychowania

Stypendium MEN może otrzymać uczeń/uczennica szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży.

Kryteria:
Uczeń/uczennica, który/a uzyskał/a wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

  • tytuł laureata międzynarodowej olimpiady lub laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  • tytuł laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  • najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki (uczeń szkoły ponadgimnazjalnej),
  • uczestniczył w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
  • uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

 


2020

Michał Kurek | Filip Plonka      

 


 

 

2019

Mateusz Frejlich | Jakub Waszkiewicz

 


2018

Mateusz Frejlich

Stypendysta MEN – Mateusz Frejlich

2013

Jacek Piasta | Piotr Pierwocha

Stypendyści MEN – Jacek Piasta i Piotr Pierwocha

2012

Dominika Alfs


2006

Dawid Lichosyt


2003

Krzysztof Olejnik


2001

Karol Rzońca


2000

Barbara Chojowska


1999

Marek Syguła


Accessibility Toolbar