Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Stypendium Ministra Właściwego do Spraw Oświaty i Wychowania

Stypendium MEN może otrzymać uczeń/uczennica szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży.

Kryteria:
Uczeń/uczennica, który/a uzyskał/a wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

  • tytuł laureata międzynarodowej olimpiady lub laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  • tytuł laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  • najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki (uczeń szkoły ponadgimnazjalnej),
  • uczestniczył w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
  • uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

2018

Stypendium MEN (2018)

2013

Stypendium MEN (2013)

2012

Dominika Alfs

2006

Dawid Lichosyt

2003

Krzysztof Olejnik

2001

Karol Rzońca

2000

Barbara Chojowska

1999

Marek Syguła