Terminarz rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej z wyłączeniem szkół i oddziałów, o których mowa w pkt 2. od 16 maja

do 20 czerwca 2022 r.

od 27 lipca

do 3 sierpnia 2022 r.

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. od 24 czerwca

do 12 lipca 2022 r.

nie dotyczy
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. do 18 lipca 2022 r. do 8 sierpnia 2022 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 19 lipca 2022 r.

do godz. 12.00

9 sierpnia 2022 r.

do godz. 12.00

5 Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

do 25 lipca 2022 r.

do godz.12.00

do 17 sierpnia 2022 r.

do godz.12.00

 

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 26 lipca 2022 r.

do godz.12.00

18 sierpnia 2022 r.

do godz.12.00

 

Pełna wersja powyższego zarządzenia znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty W Krakowie: https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-6-22-malopolskiego-kuratora-z-dnia-26-stycznia-2022-r/  

Accessibility Toolbar