Oficjalne uroczystości 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Wielkiego w Olkuszu

Niezwykłe święto w niezwykłej Szkole, czyli główne obchody Jubileuszu 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu

Obchody 100-lecia I Liceum rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w bazylice pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, koncelebrowaną przez ks. biskupa  diecezji sosnowieckiej Piotra Skuchę, proboszcza parafii pw  św. Andrzeja Apostoła ks. prałata Mieczysława Miarkę, dziekana dekanatu olkuskiego ks. kanonika Henryka Chmiełę, proboszczów parafii olkuskich i dekanatu olkuskiego, księży – absolwentów i katechetów pracujących w I Liceum.

Podczas okolicznościowej homilii ks. biskup Piotr Skucha zwrócił uwagę na trud kształtowania młodych charakterów i wyjątkową rolę szkoły w edukacji człowieka, który swe życie powinien budować na uniwersalnych wartościach takich jak wiara, miłość, pokora, odpowiedzialność, odwaga, uczciwość. Odniósł się do patrona szkoły, wyrażając nadzieję, że postać króla Kazimierza Wielkiego, Jego dokonania na rzecz naszej Ojczyzny wpływały również budująco na dyrekcję, nauczycieli, wychowawców oraz na tysiące absolwentów, którzy ukończyli I Liceum. „Szkoła to budowanie charakteru, budowanie wnętrza, budowanie umysłu młodych ludzi, którzy później zasilą szeregi wielu polityków, profesorów, doktorów, uczonych, a także błogosławionych, a może nawet w przyszłości świętych, którzy właśnie tutaj, w tym miejscu brali swój początek. (…)”. Podziękował za „to sto lat wielkiego trudu, wielkiego wysiłku, ale również i wielu owoców, które wyniknęły z tej pracy wychowawczej, pedagogicznej, nauczycielskiej. Dziękujemy Panu Bogu za tych rodziców, którzy posyłali swoją młodzież do tej Szkoły. Dziękujemy Panu Bogu za tych młodych ludzi, którzy właśnie w tej Szkole otrzymywali wykształcenie i charakter, którym później kierowali się w swoim życiu. Dziękujemy Panu Bogu za tych wszystkich, którzy już odeszli z tego świata, wspominając ich zasługi  i stawiając ich przed obliczem Boga, z prośbą o wielkie dla nich Miłosierdzie.(…)”.

Z okazji tak zaszczytnego Jubileuszu I Liceum ofiarowało do bazyliki pw. św. Andrzeja Apostoła złoty ornat, w którym ks. biskup Piotr Skucha sprawował Eucharystię.

Kolejny punkt obchodów w tym dniu to przemarsz gości, dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów, absolwentów i sympatyków Szkoły ulicami miasta do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie miały miejsce główne uroczystości jubileuszowe. Barwny korowód prowadziła Orkiestra Dęta Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie z samym królem Kazimierzem Wielkim i Jego świtą na czele. Historyczne stroje, korony na głowach uczestników paradnego orszaku budziły żywe zainteresowanie i  entuzjazm olkuszan. W postać króla wcielił się Michał Gajowiec – tegoroczny absolwent, finalista „Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach” organizowanego przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

To ważne dla Szkoły i miasta wydarzenie zaszczycili swoją obecnością m.in. posłowie na Sejm RP: pani Lidia Gądek oraz pani Agnieszka Ścigaj, radni Sejmiku Województwa Małopolskiego: pan Marcin Cockiewicz oraz pan Jacek Soska, przedstawiciele duchowieństwa uczestniczący w  uroczystej Mszy św. sprawowanej przez ks. biskupa Piotra Skuchę, przewodnicząca Rady Powiatu pani Małgorzata Węgrzyn, wicestarosta powiatu olkuskiego pan Jan Orkisz, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz pan Roman Piaśnik, przewodniczący Rady Miejskiej pan Jan Kucharzyk, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie pani Ewa Przyjemska-Kondziołka – reprezentująca Małopolskiego Kuratora Oświaty, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu  pan Waldemar Mendak, przewodniczący Komisji ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Olkuszu pan Robert Herzyk, przedstawiciele uczelni wyższych, z którymi współpracuje Szkoła: dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Adam Idziak, dyrektor Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr hab. Roman Płaneta, prodziekan ds. studiów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie prof. dr hab. Jerzy Zachorowski, prorektor ds. nauki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, dyrektor Albert-Einstein Gymnasium w Schwalbach am Taunus w Niemczech pani Anke Horn, dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Lidii Gądek pan Tomasz Bargieł, dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Jacka Osucha pan Bogumił Sobczyk, reprezentant Senatora RP Marka Pęka pan Antoni Holik, sekretarz generalny Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego dr Zdzisław Jan Zasada, wójt gminy Żarnowiec, członek Kapituły Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego pan Eugeniusz Kapuśniak, prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Olkuszu pan Marek Krzykawski, przewodniczący NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty w Olkuszu pan Zbigniew Świerczek, radni Rady Powiatu, byli starości i burmistrzowie, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji państwowych, przedsiębiorstw, świata kultury, zdrowia i sportu, mediów, prezesi i przedstawiciele stowarzyszeń, z którymi współpracuje Szkoła, dyrektorzy placówek oświatowych. Zaproszenie na to niezwykłe święto przyjęli także byli dyrektorzy Liceum: pani Halina Wójcik oraz pan Franciszek Lisowski, emerytowani wicedyrektorzy, nauczyciele i pracownicy, rodzice uczniów i absolwentów oraz  liczni absolwenci I Liceum, będący dumą Szkoły, działający w różnych obszarach życia społecznego na forum krajowym i międzynarodowym: lekarze, prawnicy, pracownicy naukowi, dyrektorzy szkół, nauczyciele, duchowni, artyści, pisarze, poeci, malarze, aktorzy, muzycy, dziennikarze, politycy, urzędnicy, przedsiębiorcy, a wśród nich: prof. zw. dr hab. lek. wet. Kazimierz Kosiniak-Kamysz, wieloletni rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie, były Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, prof. dr hab. Grzegorz Kończak, prodziekan ds. studiów stacjonarnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis, pracownik Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytutu Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej Politechniki Opolskiej, wieloletni rektor Politechniki Opolskiej, prof. dr hab. Michał Ostrowski, kierownik Zakładu Astrofizyki Wysokich Energii Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk, pracownik Instytutu Elektromechanicznych Przemian Energii Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. n. med. Tadeusz Trzaska, kierownik Zakładu Traumatologii Sportu Katedry Medycyny Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, konsultant ds. Ortopedii i Traumatologii Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, lek. med. Maria Rzemieniuk, ordynator Oddziału Kardiologicznego Nowego Szpitala w Olkuszu, lek. med. Jacek Piotr Osuch, zastępca ordynatora Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Nowego Szpitala w Olkuszu, pani Joanna Greguła, notariusz, prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie, wiceprezes Ars Legis – Stowarzyszenia im. św. Ivo Helory – patrona prawników, członek międzynarodowego zespołu ds. jurysdykcji prewencyjnej w ramach projektu Komisji Notariatów Unii Europejskiej oraz ekspert w imieniu Komisji Notariatów Unii Europejskiej w Komisji Europejskiej, pan Wojciech Majewski, jeden z najbardziej znanych i opiniotwórczych dziennikarzy motoryzacyjnych w Polsce, pan Michał Kulawik, Wielki Marszałek 76. Parady Pułaskiego w Nowym Jorku, przybyły ze Stanów Zjednoczonych wraz z małżonką Dorotą, również absolwentką I LO.

Dyrektor szkoły pani Irena Majda przywitała wszystkich, licznie zgromadzonych gości bardzo ciepło i serdecznie wyrażając jednocześnie swoją wdzięczność za obecność na tej wyjątkowej, niezwykłej i jakże ważnej uroczystości dla całej społeczności szkolnej. W trakcie przemówienia stwierdziła, że setna rocznica istnienia Szkoły skłania do zadumy, podsumowań, refleksji i zobowiązuje do tego, aby dokładnie przedstawić historię powstania Liceum, które dzięki zaangażowaniu kolejnych pokoleń nauczycieli, uczniów, rodziców nigdy nie było tylko instytucją, ale miejscem spotkań człowieka z człowiekiem, z wszystkimi jego radościami, smutkami, obawami i nadziejami. Przytoczyła fragmenty „Księgi Pamiątkowej Liceum w Olkuszu”, wydanej z okazji jubileuszu 40-lecia Szkoły, dokładnie mówiące o powstaniu najpierw Gimnazjum Męskiego w 1916r., a następnie Liceum Żeńskiego w 1917r., które dały początek I Liceum. Zaznaczyła, że historia naszej Szkoły jest bardzo bogata i powiązana z historią naszego miasta, regionu i  państwa. Przypomniała również o kolejnej w tym roku – 95. rocznicy nadania Szkole imienia Króla Kazimierza Wielkiego. Podziękowała wszystkim, którzy przez lata budowali świetność naszej Szkoły, byli znakomitymi dyrektorami, nauczycielami i wychowawcami, a ich praca owocowała szeroką rzeszą wybitnych absolwentów. „Jesteśmy dumni z naszych  absolwentów, których liczba w kwietniu tego roku przekroczyła 10 tysięcy. Ileż tu głośnych nazwisk z każdej niemal dziedziny ludzkiej aktywności, ilu  aktywnych i kreatywnych uczestników życia społeczno-gospodarczego znanych nie tylko w naszym regionie, ale także w kraju i za granicą.  Z grona naszych absolwentów wywodzi się liczna grupa lekarzy, prawników, pracowników naukowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, duchownych, artystów, pisarzy, poetów, malarzy, aktorów, muzyków, dziennikarzy, polityków, urzędników, przedsiębiorców. Wśród naszych absolwentów są ludzie niezwykli, którzy swoją postawą w dorosłym życiu przysporzyli naszej Szkole, naszemu miastu, naszej Ojczyźnie szczególnego splendoru.” – powiedziała pani dyrektor Irena Majda. Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich nieżyjących: dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pracowników  oraz absolwentów Szkoły.

Nasze Liceum to historia, ale i współczesność. Inspirowani przeszłością tworzymy przyszłość. Pielęgnujemy pamięć o czasach minionych, opieramy się na doświadczeniu starszych, zachwycając się jednocześnie entuzjazmem młodych, którym chcemy pozostawić szlachetne wzorce. Tak więc I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu jest również młode i nowoczesne. Współczesność stawia wysokie wymagania, a my staramy się im sprostać, staramy się iść z „duchem czasów” (…)
To szkoła z pasją, rozwijająca zainteresowania młodych ludzi, podejmująca ciągle nowe wyzwania. (…)” – kontynuowała  pani dyrektor przedstawiając liczne sukcesy i osiągnięcia I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu, które ponownie i w tym roku w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, jako jedyne w powiecie olkuskim znalazło się wśród 20 najlepszych w województwie i 500 najlepszych w kraju, zajmując odpowiednio 16 miejsce w Małopolsce, 210 miejsce w Polsce  i  zostało wyróżnione tytułem „Srebrna Szkoła 2016”.

Pani dyrektor poruszyła również ważną kwestię współpracy z absolwentami, dającą wszystkim poczucie przynależności do wielopokoleniowej wspólnoty. Doceniła stałe i wielkie zaangażowanie w życie Szkoły. Podziękowała m.in. Stowarzyszeniu „Złota Arka” Nauczycieli i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, a w szczególności prezesowi honorowemu i najstarszemu nauczycielowi Liceum panu Józefowi Januszkowi, pani prezes i byłej wicedyrektor Liceum Barbarze Kiszko, pani wiceprezes i absolwentce Marii Kalliście, pani Antoninie Januszek, absolwentce i wieloletniej sekretarce Liceum oraz absolwentce
dr Zofii Krzysztoforskiej-Weisswasser, wykładowcy na Uniwersytecie Wiedeńskim, która nie mogła być obecna na uroczystości, a która mocno wspiera działalność dydaktyczną Szkoły od ponad 20 lat i która dokładnie miesiąc wcześniej w ramach Dni Austrii prowadziła warsztaty z języka niemieckiego oraz była współorganizatorem spotkania z Ambasadorem Republiki Austrii w Polsce. Na zakończenie, jako obecny dyrektor i absolwentka I Liceum, obiecała, że nadal realizować będzie wartościowe idee, nie zapominając o przeszłości, dorobku i historii Szkoły, poszanowaniu tradycji i pielęgnowaniu wspomnień.

Uroczysta gala została także uświetniona okolicznościowymi przemówieniami, gratulacjami oraz życzeniami przedstawicieli władz, parlamentarzystów, absolwentów, rodziców oraz  przyjaciół szkoły.

Podczas uroczystości sekretarz generalny Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego dr Zdzisław Jan Zasada oraz przewodniczący Kapituły Odznaczeń SKKW prof. dr hab. Antoni Barciak wręczyli całej społeczności szkolnej Medal Króla Kazimierza Wielkiego oraz dyplom          „za szczególne osiągnięcia związane z krzewieniem wiekopomnego dorobku Króla Kazimierza Wielkiego”.

Kolejne wystąpienia to następne miłe niespodzianki. Prezes honorowy Stowarzyszenia „Złota Arka” Nauczycieli i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu pan Józef Januszek wraz z panią prezes Barbarą Kiszko i panią wiceprezes Marią Kallistą wręczyli Stypendium im. inż. Antoniego Minkiewicza (założyciela szkoły) za szczególne osiągnięcia w nauce wyłonionej przez kapitułę uczennicy kl. II d Małgorzacie Kuci, natomiast pan Ryszard Ryza reprezentujący absolwentów Liceum skupionych od ponad trzydziestu lat w Kole Grodzkim PTTK w Olkuszu przekazał do szkoły obraz z wizerunkiem błogosławionego Maksymiliana Binkiewicza, który ukończył olkuskie Gimnazjum w 1926 r.

Dzięki zaangażowaniu absolwentów obchody jubileuszowe uświetnione były również obecnością dwóch sztandarów: z 1946 r. oraz z 1999 r.  W skład pocztów sztandarowych wchodzili byli nauczyciele, absolwenci i przyjaciele Szkoły: pan Józef Januszek,  pani Antonina Januszek,     pani Maria Kallista, pan Ryszard Ryza, pani Barbara Wróbel, pani Zofia Zawadzka, pan Jacek Osuch, pani Maria Rzemieniuk, pani Ewa Kiełtyka, pan Bogumił Bigaj, pani Iwona Kulig, pani Bożena Gęgotek, pan Leszek Danecki, pani Jolanta Barczyk-Danecka, pani Kamila Danecka  oraz tegoroczni uczniowie: Filip Pielka, Bianka Duda, Zuzanna Lekston, Szymon Cebo, Zuzanna Lekston,  Adriana Kozak, Milena Piątek, Mikołaj Milanowski, Magdalena Izdebska, Gabriela Kasperkiewicz.

Po części oficjalnej uczniowie oraz absolwenci zaprezentowali jubileuszowy program artystyczny. Uzdolniona młodzież uświetniła galę wzruszającym montażem słowno-muzycznym nawiązującym bezpośrednio do wspomnień z młodości…
Bo:
Wspomnienia to jest to
Co zawsze będziesz miał dla siebie
I w każdej chwili w marzeniach
Możesz powrócić wszędzie tam, skąd dzisiaj bierzesz
Wspomnienia, twój drugi świat Świat starych dat i połamanych fotografii”.

Na zakończenie pani dyrektor Irena Majda zaprosiła do udziału w kolejnych uroczystościach i przedsięwzięciach, które będą organizowane do końca 2016r., a następnie na jubileuszowy tort życząc podczas spotkania miłej, niepowtarzalnej atmosfery, niezapomnianych wzruszeń, które utrwalą ten czas głęboko w sercach i w pamięci.

1. Msza Święta w Bazylice Św. Andrzeja Apostoła

2. Przemarsz ulicami miasta

3. Uroczystości w Miejskim Domu Kultury

Accessibility Toolbar