Stowarzyszenie „Złota Arka”

Stowarzyszenie „Złota Arka”
Nauczycieli i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu

 

I. Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie „Złota Arka” Nauczycieli i Absolwentów I LO
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu,
ul. Polna 8, 32-300 Olkusz.

Kontakt e-mail:
jozef.januszek@gmail.com
bkiszko1@wp.pl
maria.kallista@op.pl

II. Skład Zarządu:

Honorowy Prezes Stowarzyszenia, członek zarządu – Józef Januszek
Prezes – Barbara Kiszko
V-ce Prezes – Maria Kallista
Skarbnik – Teresa Kasprzyk
Sekretarz – Janina Wojas
Członek – Ewa Łuczak

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Jerzy Zembura
Członek – Lidia Piątek
Członek – Jerzy Roś

Księgowa Stowarzyszenia – Irena Glanowska

Skład Zespołu Redakcyjnego „Zeszytów Historycznych Olkusza”:
Redaktor Naczelny – Józef Januszek
Redaktorzy: Barbara Kiszko, Maria Kallista, Irena Majda, Kazimierz Kosiniak-Kamysz, Marek Lasota, Eugeniusz Foryś, Jerzy Roś, Lidia Piątek, Jerzy Zembura, Jacek Sypień, Antonina Januszek.

III. Historia Stowarzyszenia

14.09.2005

Odbyło się pierwsze zebranie, na którym powołano Klub Nauczycieli i Absolwentów I LO w Olkuszu.
Inicjatorem i pomysłodawcą powołania Klubu był mgr Józef Januszek i nauczyciele I LO: Anna Brandegger-Miśków, Anna Libura, Danuta Cockiewicz oraz absolwenci: Antonina Januszek i Eugeniusz Foryś.

9.12.2005

Walne Zebranie Członków wybrało Zarząd w składzie:
Prezes – Józef Januszek
V-ce prezes – Anna Brandegger-Miśków
V-ce prezes – Eugeniusz Foryś
Sekretarz – Małgorzata Wójcicka
Skarbnik – Anna Libura.

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca – Maria Kallista
Sekretarz – Danuta Cockiewicz
Członek – Jerzy Roś.

Klub postanowił przekształcić się w stowarzyszenie, aby uzyskać osobowość prawną. Opracowano Statut i zaproponowano nazwę: Stowarzyszenie „Złota Arka” Nauczycieli i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.

26.04.2006

Powołano Zespół Redakcyjny „Zeszytów Historycznych Olkusza”:
Józef Januszek, Anna Brandegger-Miśków, Eugeniusz Foryś, Małgorzata Wójcicka, Anna Libura, Krystyna Lisak, Jerzy Roś, Jacek Sypień, Maria Kallista, Danuta Cockiewicz, Antonina Januszek.

19.09.2006

Klub został przekształcony w Stowarzyszenie, które jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowniczym pod numerem: KRS 0000264093.

21.12.2006

Wydano pierwszy numer „Zeszytów Historycznych Olkusza”. W każdym następnym roku wydawano po dwa kolejne numery.

21.08.2008

Józef Januszek rezygnuje z funkcji Prezesa Zarządu. Zostaje jednogłośnie powołany na stanowisko Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.
Nowym Prezesem Stowarzyszenia została Anna Brandegger-Miśków. V-ce prezesem – Eugeniusz Foryś, potem – Urszula Kiełtyka, sekretarzem – Anna Libura a skarbnikiem – Małgorzata Wójcicka.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Maria Kallista, Danuta Cockiewicz i Jerzy Roś.

15.05.2012

Cały Zarząd Stowarzyszenia złożył pisemne rezygnacje na ręce Józefa Januszka-Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.

19.06.2012

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia został wybrany aktualny Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie realizuje swoją działalność w oparciu o Statut, głównie poprzez wydawanie „Zeszytów Historycznych Olkusza„. Na konferencjach i spotkaniach ustala się tematykę kolejnych numerów. Omawiane są osiągnięcia i życiorysy profesorów I LO, wybitnych absolwentów i innych znanych Olkuszan; wspomina się także ważne wydarzenia.

„Zeszyty Historyczne Olkusza” przyczyniają się do pogłębiania wiedzy o historii szkół i miasta, budują wspólnotę międzypokoleniową, przedstawiają sylwetki ciekawych osób, olkuskich rodów, ludzi zasłużonych dla srebrnego grodu. W ten sposób oddajemy Im hołd i ocalamy od zapomnienia. Szukamy informacji i materiałów, zbieramy dokumenty, zdjęcia, dawne publikacje. W tym celu odwiedzamy archiwa, biblioteki, przeglądamy Księgi Pamiątkowe. Odbywamy spotkania i korespondujemy z przedstawicielami rodzin naszych bohaterów. Utrzymujemy stałe kontakty z placówkami kulturalno-oświatowymi w Olkuszu, innymi stowarzyszeniami, dyrekcją I LO i dyrekcjami innych szkół. Bierzemy udział we wszystkich uroczystościach spotkaniach, na które jesteśmy zapraszani.

Wszyscy jesteśmy wolontariuszami.

Zapraszamy do współpracy.

Zarząd i Członkowie
Stowarzyszenia „Złota Arka”
w Olkuszu.

Accessibility Toolbar