O szkole i jej historii

Król Kazimierz III Wielki

Syn Władysława Łokietka i ostatni władca Polski z dynastii Piastów, urodził się w miasteczku Kowal na Kujawach w roku 1310. Koronował się zaraz po śmierci ojca w 1333 roku.
Prowadził konsekwentną politykę wewnętrzną, której celem była centralizacja państwa oraz wzmocnienie jego obronności – wzniósł 50 zamków obronnych, 27 miast otoczył obwarowaniami. Zreformował wojsko i skarb państwa oraz założył w 1364 r. w Krakowie uniwersytet – Akademię Krakowską.
Na lata jego panowania przypada rozkwit kulturalny i rozwój gospodarczy, będący wynikiem ożywionej kolonizacji i rozwoju handlu oraz zakładania miast i wsi, a także dokonanie kodyfikacji praw i ostateczne ukształtowanie się stanu szlacheckiego. Nie udało mu się odzyskać Pomorza i Śląska, ale zajął Ruś Halicko-Włodzimierską i Kujawy oraz część Mazowsza. Po jego bezpotomnej śmierci w roku 1370, na tronie polskim zasiadł Ludwik Węgierski.
Okres rządów Kazimierza Wielkiego przyczynił się do okrzepnięcia państwa polskiego przede wszystkim dzięki długiemu okresowi pokoju. Nikt w Europie nie kwestionował samodzielności Polski, ani piastowskiego prawa do korony. Uzasadnione wydaje się również powiedzenie dotyczące Króla Kazimierza, że „zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną”.

Godło i sztandar szkoły

Ułożone chronologicznie ważniejsze wydarzenia z życia szkoły.

1916

Założenie przez patriotów olkuskich pod przewodnictwem inż. Antoniego Minkiewicza Męskiego Gimnazjum i bursy. Pierwszym dyrektorem był Włodzimierz Włodarski, nauczyciel geometrii i algebry. Podstawy materialne nowej szkole zapewnił Komitet Ratunkowy Powiatu Olkuskiego wspierany przez rodaków przebywających za granicą m. in. Henryka Sienkiewicza, Ignacego Paderewskiego.

1917

Założenie Liceum Żeńskiego. Pierwszą dyrektorką i współzałożycielką była Maria Grużewska.

1916-1918

Aktywny udział uczniów gimnazjum w walkach o niepodległość Polski.

1918-1919

W odrodzonej ojczyźnie naukę rozpoczyna 264 uczniów w Gimnazjum Męskim i 190 w Liceum Żeńskim.

1921-1930

Gimnazjum Męskie otrzymuje nazwę „Państwowe Gimnazjum Męskie im. Króla Kazimierza Wielkiego”. Szkoła ma sztandar, bibliotekę, teatr, dwa kółka literackie, orkiestrę, organizację skautową i pismo harcerskie „Czuj Duch”. Młodzież organizuje akcje patriotyczne, m. in. zbiórkę pieniędzy na wsparcie powstańców śląskich.

1930-1935

Dalszy rozwój obydwu szkół: utworzenie pracowni biologicznej, fizycznej i chemicznej, wybudowanie sali gimnastycznej, otwarcie gabinetu dentystycznego. Szkoła ma drugi budynek przy ul. Gwareckiej (obecnie ul. Piłsudskiego).

1935

I Zjazd Wychowanków.

1939

Połączenie Gimnazjum Męskiego i Liceum Żeńskiego w jedno Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego.

1940

23 stycznia – zamknięcie szkoły przez hitlerowców, wywiezienie dyrektora B. Rysia i większości nauczycieli do obozów zagłady. Zajęcie budynku, zniszczenie pomocy naukowych, książek, sztandaru. Do końca okupacji w szkole mieściła się siedziba Hitlerjugend, a pod koniec wojny – radziecki szpital polowy.

1940-1945

Tajne nauczanie przez nauczycieli ocalałych z pogromu w 1940 roku.

1945

1 marca szkołą reaktywuje legalną działalność. Naukę rozpoczyna 800 uczniów w różnym wieku.

1945-1956

Trudne i bohaterskie lata. Młodzież bez podręczników i pomocy naukowych, nauczyciele pracujący po 50 godzin tygodniowo na trzy zmiany – zmagają się z powojennymi trudnościami i stalinowskim terrorem.

1956

Jubileusz 40 lecia szkoły, II Zjazd Absolwentów i Nauczycieli. Wydanie „Księgi Pamiątkowej Liceum”, ufundowanie i wmurowanie w ścianę szkoły marmurowej tablicy pamiątkowej z nazwiskami nauczycieli i uczniów poległych w I i II wojnie światowej.

1966

Jubileusz 50 lecia szkoły.

1973

Utworzenie klas profilowanych: matematycznej, humanistycznej, biologiczno-chemicznej i ogólnej.

1976

Przeniesienie szkoły na ul. Polną 8 do nowego budynku, który powstał dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu Komitetu Rodzicielskiego, dyr. Franciszka Lisowskiego, dyr. Włodzimierza Tybonia, nauczycieli, uczniów i władz miasta. Uroczyste obchody 60 lecia szkoły. Spotkania absolwentów, występy artystyczne młodzieży.

1977

Nadanie szkole przez Ministra Oświaty i Wychowania prestiżowego Medalu KEN za wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą.

1981

Walka młodzieży i nauczycieli o odnowę ideową i moralną szkoły. Uroczyste poświęcenie i zawieszenie krzyża przez biskupa S. Szymeckiego w holu szkoły obok marmurowej tablicy pamiątkowej, którą wcześniej władze partyjne usunęły ze starego budynku.

1986

Jubileusz 70 lecia liceum nie dochodzi do skutku. Służba bezpieczeństwa nie pozwala na „niebezpieczne” zgromadzenia. III Zjazd Absolwentów odbył się poza szkołą.

1987

Szkoła otrzymuje nazwę „I Liceum Ogólnokształcące” ze względu na powstanie w mieście drugiego liceum. Pierwsze szkolne Juwenalia.

1991

Jubileusz 75 lecia szkoły. IV Zjazd Absolwentów (najstarszy uczestnik – Innocenty Libura, matura 1921). Imprezy towarzyszące: bal, wycieczka do Ojcowa, złożenie kwiatów na grobach nauczycieli i wychowanków.

1996

Jubileusz 80 lecia szkoły – całoroczny cykl imprez: wystawy, konkursy, spotkania literackie, korowód historyczny, Wojewódzki Dzień Edukacji Narodowej.

1999

Przekazanie szkole nowego sztandaru – daru absolwentów. Zorganizowanie w czytelni wystawy fotograficznej „Opowieść o naszych losach”.


2002

Pierwszy rok reformy szkolnictwa. W klasach pierwszych rozpoczynają naukę absolwenci gimnazjum. Szkoła liczy ponad 600 uczniów w 18 klasach oraz 42 nauczycieli. Posiada dwie sale gimnastyczne, bogatą bibliotekę (ponad 30 tys. woluminów), czytelnię, pracownie do wszystkich przedmiotów – w tym dwie pracownie komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt. Szkoła wyróżnia się w województwie wysokimi osiągnięciami w nauce oraz życiu kulturalno-społecznym.
Najważniejszym osiągnięciem naukowym było zdobycie przez Monikę Świdę (na zdjęciu) pierwszego miejsca w Polsce w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego.

2003

10-lecie współpracy z dr Zofią Krzysztoforską-Weisswasser (na zdjęciu tuż przed wręczeniem medalu), fundatorką stypendium językowego w Wiedniu. Dr Weisswasser z rąk dyrekcji otrzymała medal „Przyjaciel Szkoły”. Z tej okazji Szkołę odwiedził też konsul generalny Austrii dr Ernst-Peter Brezovszky.

Szkoła rozpoczęła współpracę z niemiecką szkołą w Schwalbach. W marcu grupa naszych uczniów pod opieką nauczycieli germanistów przebywała w Niemczech, a w maju odbyła się rewizyta.

2004

Szkoła zdobyła certyfikat „Szkoła z klasą”. Była to akcja Gazety Wyborczej i Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego. Aby uzyskać ten certyfikat szkoła musiała wykazać się realizacją sześciu zadań.

2005

Szkołę opuszczają pierwsi absolwenci zreformowanego 3-letniego liceum (w liczbie 199), którzy złożyli egzamin maturalny wg nowych zasad – tzw. „nową maturę”.
Uczniowie biorą udział w bogatym życiu kulturalnym szkoły. Działa wiele kół zainteresowań. Odbywają się sesje naukowe, koncerty, dyskoteki. Uczniowie klas dziennikarskich wydają gazetkę szkolną. Do tradycji weszło święto szkoły czyli Juwenalia. Od kilku lat młodzież ma możliwość wyjazdu w czasie wakacji na obozy żeglarskie i kajakowe, a także na obozy zagraniczne.

Otrzymujemy nowy sprzęt i oprogramowanie komputerowe w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2006-2007

Po odejściu na emeryturę mgr Marii Łaskawiec funkcję v-ce dyrektora szkoły obejmuje mgr Renata Dylewska.
W wakacje rozpoczyna się remont naszej szkoły, który trwa do końca zimy. Prace obejmują meliorację terenu, wzmocnienie fundamentów i ścian najniższej kondygnacji. Kolejno wyremontowane zostają szatnie, pomieszczenia w piwnicach, pomieszczenia biblioteczne, sale parteru i pierwszego piętra. Korytarze pokryły się różnokolorowym tarketem, pomalowano ściany korytarzy i klas, a przy wejściu pojawiła się przeszklona portiernia. Dziedziniec szkoły wyłożono kostka brukową.

W czytelni szkolnej powstaje centrum multimedialne – sprzęt i oprogramowanie komputerowe z dostępem do Internetu.
W październiku obchodziliśmy 25 rocznicę zawieszenia Krzyża. Z tej okazji szkołę odwiedzili m.in. biskup Adam Śmigielski i arcybiskup Stanisław Szymecki. Rocznicę świętowaliśmy w czasie uroczystej mszy w olkuskiej Bazylice oraz apelu w szkole.

2007/2008

Kontynuacja i ukończenie remontu szkoły z wymianą wszystkich okien i górnego oświetlenia w klasach i na korytarzach.
Rozpoczęliśmy akcję dni otwartych dla gimnazjalistów, w czasie których prezentowaliśmy naszym przyszłym uczniom sukcesy szkoły, możliwości wyboru klas oraz otwarte lekcje z poszczególnych przedmiotów.
Aktywną działalność roztacza pedagog szkolny mgr Beata Szymczyk-Bąchór, nareszcie zatrudniona na pełnym etacie. Jej inicjatywą są dni profilaktyki obchodzone odtąd cyklicznie w każdym roku szkolnym. Młodzież nasza angażuje się również dzięki pedagogowi w różne przedsięwzięcia związane z wolontariatem.

2008/2009

Rozpoczęcie współpracy z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, uczniowie biorą udział w cyklu wykładów popularyzujących matematykę w szkołach ponadgimnazjalnych.
Otrzymujemy drugą pracownię komputerową w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej, współfinansowaną z EFS.
W kwietniu szkoła przystępuje do elektronicznego systemu rekrutacji.
Wzbogaca się wyposażenie audiowizualne szkoły o telewizory LCD, odtwarzacze DVD a na koniec sala nr 30 zostaje wyposażona w rzutnik multimedialny, kinowy ekran i profesjonalne nagłośnienie. Dzięki tym możliwościom, pojawia się zwyczaj spędzania nocy w szkole i wspólnego oglądania filmów.

2009/2010

Szkoła świętuje 700-setną rocznicę urodzin Naszego Patrona – Króla Kazimierza Wielkiego.
W ofercie szkoły pojawia się nowy profil klasy: humanistyczno-filmoznawczy. Z tej okazji rozpoczynamy także współpracę z Instytutem Filmoznawstwa i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, inauguracyjny wykład wygłasza pani profesor Grażyna Stach, na kolejne wykłady przyjeżdżają inni pracownicy naukowi UJ. W ramach programu klasy organizujemy również wyjazdy do kina Mikro w Krakowie na „Multimedialne warsztaty edukacyjne” i kontynuujemy nocne spotkania filmowe.
Szkoła bierze udział w trzyletnim programie edukacyjnym FENIKS realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Program ma popularyzować fizykę oraz rozwijać podstawowe kompetencje naukowo-techniczne. Zakłada prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i wizyty pracowników naukowych uczelni w szkole, wykłady i laboratoria dla uczniów na uczelni, opracowywanie i konkursy projektów naukowych, obozy naukowe, Internetową Ligę Fizyczną. Prowadzenie zajęć oraz opiekę nad całością projektu obejmuje mgr Maria Piasny.

2010/2011

W tym roku szkolnym rozpoczęły się dodatkowe zajęcia z matematyki pod nazwą Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne. Projekt ten realizowany jest przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie w ramach Priorytetu III (Wysoka jakość systemu oświaty) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu prowadzone są zajęcia rozszerzające poziom wiedzy uczniów z matematyki.

W ramach współpracy z Centrum Szkoleniowym Akademii Cisco przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w naszym liceum rozpoczęła swoją działalność Lokalna Sieciowa Akademia Cisco. Chętni uczniowie będą mogli bezpłatnie uzyskać certyfikat: IT Essentials – PC Hardware and Software.

2011/2012

Nowy rok szkolny przynosi duże zmiany. W I LO następuje zmiana na stanowisku dyrektora, od września tę funkcję będzie pełnić mgr Irena Majda, jej zastępczynią zostaje mgr Barbara Tarczyńska.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły jest przypadająca na ten rok 95 rocznica istnienia tej oświatowej placówki. Główne uroczystości rocznicowe zaplanowano na 9 grudnia 2011 roku. Obchody rozpoczęła Msza św. w Bazylice św. Andrzeja Apostoła koncelebrowana m. in. przez ks. biskupa diecezji sosnowieckiej Grzegorza Kaszaka. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości w pochodzie ulicami Olkusza przeszli do budynku szkoły przy ulicy Polnej. Tutaj odbyła się rocznicowa akademia, na gości czekały także inne atrakcje, np. wystawa malarstwa Anny Kajdy, multimedialna prezentacja o szkole, słodki poczęstunek przy kawiarnianych stolikach, które zachęcały do rozmów i wspomnień. Święto Szkoły zostało też uczczone balem jubileuszowym w restauracji Victoria 4 lutego 2012 roku, w którym mogli uczestniczyć wszyscy absolwenci, sympatycy, byli i obecni pracownicy I LO w Olkuszu.

W kwietniu 2012 roku Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadziło w I LO w Olkuszu ewaluację efektów nauczania. Praca szkoły została oceniona bardzo wysoko, w poszczególnych kategoriach uzyskaliśmy oceny: A, A, B, B ( w skali ocen od A- najwyższej , do E- najniższej).

W tym roku szkoła uzyskała także dwa certyfikaty:
Certyfikat udziału szkoły w projekcie „Moja firma w mojej gminie”, projekt był realizowany przez Fundację na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej;

oraz Certyfikat poświadczający, że I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego uczestnicząc w akcji „Bezpieczne wakacje”, prowadzi czynne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

2012/2013

W tym roku szkolnym witamy klasy pierwsze, które realizują nową podstawę programową, ten rocznik w 2015 roku będzie zdawać maturę zgodnie z nowym regulaminem.

Nasza szkoła od lat rozwija współpracę z niemiecką szkołą w Wurzen w Saksonii. Projekt tej współpracy oraz wymiany młodzieży zyskał kolejnego partnera – High School Holon z Izraela. Od 2012 roku młodzież z naszej szkoły uczestniczy w trójstronnej wymianie polsko-niemiecko-izraelskiej. Projekt jest dofinansowywany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz Fundację EVZ z Niemiec.

Coraz większa grupa młodzieży z I LO angażuje się w działalność wolontariacką, której niestrudzoną propagatorką jest pedagog szkolny Beata Szymczyk-Bąchór. Współpracujemy z Warsztatami Terapii Zajęciowej, ze Stowarzyszeniem Otwartych Serc Aktywnych Kobiet, Stowarzyszeniem Wszyscy dla Wszystkich, Świetlicą Jana Pawła II, Domem Pomocy Społecznej w Olkuszu, uczestniczymy w bożonarodzeniowych i wielkanocnych zbiórkach żywności, a w tym roku szkolnym cała szkoła – uczniowie i nauczyciele – z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w akcję „Szlachetna Paczka”. Uczniowie I LO przygotowali także występy artystyczne na V Targi Wolontariatu, ważne w naszym mieście wydarzenie, które cyklicznie organizuje Stowarzyszenie Res Sacra Miser.

Po raz kolejny w rankingu szkół uzyskaliśmy wysokie miejsca, 11 w Małopolsce oraz 197 w Polsce. Opracowano również ranking olimpijski uwzględniający 200 liceów i techników z całej Polski. W tym rankingu zajęliśmy 111 miejsce.

25 maja 2013 roku maturzyści z roku 1963 świętowali w murach naszej szkoły piękny jubileusz 50-lecia egzaminu dojrzałości. Spotkanie było okazją do wspomnień z czasów szkolnych.

2013/2014

W tym roku szkolnym rozpoczęła działalność sekcja teatralna „Emocje” prowadzona przez nauczycielki języka polskiego: mgr Martę Macek i mgr Agnieszkę Kocjan-Hickiewicz. Warsztaty z młodzieżą prowadził aktor teatru i wykładowca PWST we Wrocławiu dr Przemysław Kania.

Od tego roku nasi uczniowie dzięki modyfikacji programu nauczania j. angielskiego w ramach lekcji przygotowują się do egzaminu Cambridge English First i mogą go zdawać w naszej szkole.

Nasza szkoła otrzymała tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”, który jest przyznawany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dla placówek przyczyniających się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień młodzieży.

Młodzież I LO przystępuje do udziału w projekcie edukacyjnym „Szkoła Dialogu” – objętego honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, licealiści pod kierunkiem trenerów Forum Dialogu będą poznawać historię ludności żydowskiej w Olkuszu oraz przygotują samodzielny projekt.

Absolwent naszego liceum Łukasz Jarosz został laureatem pierwszej edycji poetyckiej Nagrody im. Wisławy Szymborskiej za najlepszy tom poetycki „Pełna krew”.

Szkoła odnosi kolejny sukces, w ogłoszonym jak co roku w styczniu rankingu „Perspektyw” zostaliśmy sklasyfikowani na 17 miejscu w Małopolsce i 220 w Polsce, dzięki temu zachowaliśmy srebrną tarczę otrzymaną już w ubiegłym roku.

Nasza szkoła w tym roku szkolnym reprezentuje województwo małopolskie w projekcie „Spotkania z Parlamentem Europejskim”.

24 czerwca 2014 roku gościliśmy w naszej szkole młodzież z Ukrainy i Niemiec. Okazją do zaproszenia młodzieży była 10 rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wspólna debata przebiegała pod hasłem „Zjednoczeni w różnorodności”

W naszym liceum odbyło się powiatowe zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Dyrektor szkoły mgr Irena Majda podsumowała rok szkolny, podziękowała i pogratulowała wszystkim uczniom oraz nauczycielom ich sukcesów.

2014/2015

Klub Wolontariatu z naszej szkoły zgłasza swoje uczestnictwo w projekcie „Młodzież w działaniu – olkuska szkoła liderów”, przedsięwzięciu patronuje Stowarzyszenie Res Sacra Miser i angażuje w te działania wszystkie szkoły ponadgimnazjalne Olkusza. Uczestnicy mają zdobywać wiedzę i umiejętności potrzebne lokalnym liderom wolontariatu oraz będą realizować własne inicjatywy.

Rozwija się doskonale współpraca z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, uczniowie klas matematyczno-fizycznych regularnie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych na UJ, biorą też udział w przygotowaniu VIII Małopolskiej Nocy Naukowców.

Nasza szkoła od lat daje także możliwość rozwijania umiejętności i zdobywania wiedzy w dziedzinie chemii, bierzemy udział w olimpiadach i konkursach oraz sami jesteśmy ich organizatorami. Od 16 lat w szkole odbywają się kolejne etapy Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej prowadzonego przez Wydział Chemii UJ, współorganizujemy też Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Chemicznej pod patronatem UŚ oraz wiele innych.

Szkoła rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego we współpracy z Kopalnią Soli w Wieliczce, program jest innowacją edukacyjną z geografii i przedsiębiorczości oraz ekonomii w praktyce, jego realizacja będzie się wiązała z zajęciami praktycznymi w kopalni.

I LO otrzymuje tytuł Szkoły Dialogu 2014, uczestnicy projektu biorą udział w uroczystej gali w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” przyznała nam tytuł „Brązowa Szkoła 2015”, zajęliśmy 28 miejsce w Małopolsce i 358 w Polsce.

Rozpoczynamy współpracę z UŚ – klasy matematyczno-geograficzne zostają objęte patronatem przez Wydział Nauk o Ziemi UŚ.

2015/2016

Rok jubileuszowy, po raz setny uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego. Obchody rocznicowe będą odbywały się przez cały rok. Na początek Powiatowe Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016, potem 14.10. Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

13.11. IX Powiatowy Konkurs Recytatorsko-Muzyczny „Szanujmy wspomnienia, smakujmy ich treść…”,

14.11. Jubileuszowy wieczór wspomnień, w którym uczestniczyli absolwenci oraz pracownicy reprezentujący różne pokolenia,

11.12. spotkanie z naszymi absolwentami, którzy w czasie nauki w I LO pełnili funkcje przewodniczących szkoły, działali społecznie, udzielali się w wolontariacie,

2.01. w Restauracji Victoria odbył się Bal Jubileuszowy, który zgromadził naszych absolwentów z różnych roczników.

Kolejny ranking „Perspektyw” jest dla nas znowu bardzo korzystny, odzyskaliśmy „Srebrną Tarczę”, zajmując 210 miejsce w Polsce i 16 miejsce w Małopolsce, jesteśmy jedyną szkołą powiatu ujętą w tym rankingu.

Accessibility Toolbar