Rekrutacja

Dzień otwarty 2024/2025

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie
I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu

Serdecznie zapraszają

24 kwietnia 2024 roku
na DZIEŃ OTWARTY naszego Liceum

32-300 Olkusz, ul. Polna 8

Dzień otwarty 2023/2024

IV etap naboru do szkół ponadpodstawowych

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu naboru do szkół ponadpodstawowych (od 19 do 26 lipca 2023 roku) przypominamy o dostarczeniu przez zakwalifikowanych kandydatów oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty celem potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły.

Lista dokumentów: – oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty – karta informacyjna – karta zdrowia (jeśli została wydana przez pielęgniarkę w szkole podstawowej) – kserokopia odpisu aktu urodzenia – dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie

Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dokumenty od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00 w siedzibie Szkoły w sali 25 (parter).

malopolska.edu.com.pl

Filmy instruktażowe oraz broszura dla kandydatów przygotowane przez system rekrutacji Vulcan:

  1. VULCAN Rekrutacja 2023 – przewodnik dla kandydata rejestrującego się samodzielnie w systemie: https://youtu.be/-II5pc62VRc
  2. VULCAN Rekrutacja 2023 – przewodnik dla kandydata rejestrowanego w systemie przez szkołę podstawową: https://youtu.be/5fIdNHacoPU
  3. Dodatkowo w Menu [Pliki do pobrania] zamieszczona została broszura zawierająca najistotniejsze informacje związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych, dotyczące poszczególnych województw.

Oferta edukacyjna

Klasa Patronat Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym Przedmioty punktowane język polski, matematyka oraz:
I A matematyczno- fizyczna Instytut Fizyki UJ, Wydział Matematyki i Informatyki UJ matematyka, fizyka, język angielski fizyka, język angielski
I B ekonomiczno-prawna klasa akademicka SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – klasa akademicka SGH, Wydział Prawa i Administracji UŚ, Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ matematyka, wos, historia lub geografia wos, historia/geografia
I C przyrodniczo-językowa Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ, Wydział Chemii UJ, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, Instytut Językoznawstwa UŚ biologia, chemia, język angielski biologia, chemia
I D medyczna Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ, Wydział Chemii UJ, Wydział Matematyki i Informatyki UJ biologia, chemia, matematyka biologia, chemia
I E informatyczna Wydział Matematyki i Informatyki UJ, Instytut Językoznawstwa UŚ matematyka, informatyka, język angielski informatyka, język angielski

I A matematyczno- fizyczna

Klasa matematyczno-fizyczna to dobry wybór dla zainteresowanych naukami ścisłymi. W klasie o tym profilu będzie można zgłębiać tajniki fizyki i matematyki poprzez udział w warsztatach, cyklicznych laboratoriach oraz zajęciach organizowanych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Instytucie Fizyki UJ. Przed absolwentami tej klasy otwierają się perspektywy podjęcia studiów na wymarzonych kierunkach w Polsce i za granicą. Są to w większości kierunki politechniczne: Science and Technology, Mechanical Engineering, Information Technology, Computer Science, matematyka stosowana, fizyka techniczna i medyczna, elektronika, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, budownictwo, logistyka, ale także uniwersyteckie: finanse i bankowość, ekonomia. Ponadto zajęcia z historii sztuki i plastyki zagwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności przygotowujących na kierunek architektura oraz kierunki proponowane przez Akademię Sztuk Pięknych.

I B ekonomiczno-prawna klasa akademicka SGH

Dla zainteresowanych zagadnieniami z zakresu finansów, zarządzania, administracji, prawa oraz politologii klasa ekonomiczno-prawna proponuje cykliczne warsztaty ekonomiczne: z wykładowcami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wyjazdy na wyższe uczelnie, zajęcia terenowe z geografii, projekty historyczne, lekcje samorządowe, m.in. w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, dodatkowe zajęcia z zarządzania i marketingu od klasy pierwszej oraz realizowanie projektów edukacyjnych (Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, Lekcje z ZUS, Projektanci edukacji). Edukacja prawna i współpraca z Sądem Rejonowym w Olkuszu umożliwi poznanie mechanizmów funkcjonowania prawa, obowiązujących aktów prawnych, organów wymiaru sprawiedliwości, jak również zasad obsługi i opieki prawnej. Profil ekonomiczno-prawny przygotuje do studiów na takich kierunkach jak: stosunki międzynarodowe, europeistyka, handel zagraniczny, prawo, ekonomia, dziennikarstwo, politologia, historia, zarządzanie, socjologia, logistyka, turystyka, matematyka, geodezja oraz geologia.

I C przyrodniczo-językowa

To profil dla tych, którzy interesują się naukami przyrodniczymi, zajęciami laboratoryjnymi oraz są pasjonatami odkrywania i analizowania tajników otaczającej nas rzeczywistości. W tej klasie uczniowie nie tylko pogłębią swoją wiedzę, umiejętności obserwacji i logicznego myślenia, ale także dowiedzą się jak łączyć nauczane treści ze zjawiskami obserwowanymi w życiu codziennym. Będą mogli również uczestniczyć w wymianach ze szkołami w Niemczech i Izraelu, warsztatach językowych na Malcie oraz w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie, wykładach w Instytucie Językoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim, wyjazdach do teatru na spektakle w języku angielskim oraz w projekcie językowym „EuroWeek-Szkoła Liderów”. Klasa realizuje rozszerzony program nauczania biologii, chemii oraz języka angielskiego, co umożliwi studiowanie w przyszłości medycyny, farmacji, weterynarii, pielęgniarstwa, biologii, chemii, biochemii, ochrony środowiska, psychologii, a także fizjoterapii, kosmetologii, dietetyki, jak również kierunków filologicznych.

I D medyczna

Profil medyczny jest adresowany do uczniów, którzy chcą w przyszłości podjąć studia na kierunkach medycznych oraz do tych, których pasją jest poznawanie i rozwijanie swoich zainteresowań z zakresu biologii, chemii oraz matematyki. Uczniowie będą mieli możliwość zapoznać się z wiedzą akademicką, uczestnicząc w cyklicznych laboratoriach z biologii na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, laboratoriach z chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, warsztatach z chemii na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, a także w wykładach z matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończenie klasy o profilu medycznym daje możliwość studiowania m.in.: medycyny, farmacji, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, fizjoterapii, biochemii, biotechnologii, kosmetologii, ochrony środowiska, weterynarii, matematyki.

I E informatyczna

Klasa informatyczna polecana jest uczniom wiążącym swoją przyszłość z nowymi technologiami, myślącymi niekonwencjonalnie, chcącymi rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie informatyki. Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie kandydatów przede wszystkim na kierunki ścisłe, techniczne, informatyczne i ekonomiczne na politechnice lub uniwersytecie. Uczniowie tej klasy zdobędą umiejętności w zakresie programowania w języku C++ oraz Python, języka baz danych SQL, a także technologii webowych: HTML, CSS, JS, PHP. W ramach zajęć dodatkowych będzie można poznać obsługę programu Inkscape, proces wydruku 3D, operować dronami, uczestniczyć w projekcie IT-Szkoła, jak również rozwijać zdolności w zakresie grafiki komputerowej.

Terminarz rekrutacji

  1. Od 15 maja 2023 roku do 19 czerwca 2023 roku Dokonanie rejestracji do systemu rekrutacji elektronicznej, w macierzystej szkole podstawowej jeżeli jest ona objęta tym systemem lub indywidualnie. Kandydat dokonuje rejestracji elektronicznej dostępnej pod adresem: malopolsska.edu.com.pl do maksymalnie trzech szkół. W obrębie danej szkoły kandydaci mogą wybrać dowolną ilość oddziałów. Złożenie wniosku wygenerowanego przy rekrutacji elektronicznej o której mowa w ust. 2 (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Od 23 czerwca do 10 lipca 2023 roku Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru oryginału lub kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru. Kandydaci samodzielnie wprowadzają do Systemu oceny jakie uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły, liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty, a także inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie). Komisja rekrutacyjna sprawdza i zatwierdza poprawność wprowadzonych danych.
  3. 19 lipca 2023 roku do godz.12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej.
  4. Od 19 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 roku Potwierdzanie woli podjęcia nauki w I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Należy także dołączyć następujące dokumenty: a) kartę informacyjną (oryginał) wydaną przez szkołę podstawową, b) dwie fotografie (30×42 mm), c) laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych, olimpiad, zawodów itp. (szczebla co najmniej wojewódzkiego) dołączają dyplom laureata lub kserokopię z potwierdzoną zgodnością z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, d) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, e) oświadczenie RODO.
  5. 27 lipca 2023 roku do godz.12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej.

Dokumenty

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Plakat

Folder

Ulotka

Accessibility Toolbar