Wiesław Banyś

Notka


Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich, absolwent naszej szkoły – matura w 1969 roku.

Urodził się w Olkuszu. Studia wyższe – filologię romańską ukończył w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1974 roku.
Pracę doktorską „Ambiguité référentielle des descriptions indéfinies en français» obronił u promotora – prof. dr hab. Stanisława Karolaka na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Filologicznym w 1981 roku.
Rozprawę habilitacyjną « Théorie sémantique et „si…alors”. Aspects sémantico-logiques de la proposition conditionnelle »obronił na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Neofilologicznym w 1990 roku.
15 stycznia 2001 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego otrzymał nominację profesorską za całokształt dorobku i monografię „Systeme de „si” en français moderne. Esquisse d’une approche cognitive” Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2000, ss. 400.

Od 2012 roku prof. Wiesław Banyś jest Przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, zrzeszającej ponad 100. rektorów szkół akademickich w Polsce. Jest także Przewodniczącym Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich, która zrzesza uczelnie wyższe z woj. śląskiego i opolskiego. Jest przedstawicielem polskich uczelni w EUA (Association of European Universities) Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich.

Jeden z niewielu Ślązaków odznaczonych insygniami kawalera Legii Honorowej za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz francusko-polskiej współpracy uniwersyteckiej, a w 2010 roku „Palmami Akdemickimi” za zasługi na rzecz zacieśniania akademickiej współpracy polsko-francuskiej i popularyzowania języka francuskiego na Śląsku.

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś jest wybitnym językoznawcą, znanym i cenionym w regionie, kraju i za granicą. Jego prace stanowią znaczący wkład w dziedzinie zarówno językoznawstwa ogólnego i romańskiego, jak i stosowanego. Jest autorem licznych publikacji: referatów, artykułów, rozpraw, książek naukowych, redaktorem naukowym czasopisma językoznawczego „Neophilolologica”, współredaktorem naukowym czasopisma językoznawczego „Studia Kognitywne”/„Etudes Cognitives” (Warszawa), członkiem Komitetu Naukowego czasopisma językoznawczego „Faits de Langues” (Paris).

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Kawalera Legii Honorowej, tytułem Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich. Za swoją pracę naukową i organizacyjną nagrodzony najwyższą godnością akademicką tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2014 roku.

Profesor Wiesław Banyś położył duże zasługi w budowaniu śląskiej romanistyki, kontynuując pracę swojego Mistrza – prof. Stanisława Karolaka. Jest autorem 3. monografii, ponad 70. artykułów naukowych, 3. redakcji książek. Jest również redaktorem naukowym czasopisma językoznawczego „Neophilolologica” (18 tomów). Odbył 13 staży naukowych na uniwersytetach francuskich (w tym 6 na Uniwersytecie Paris – Sorbonne), w 2004 był profesorem wizytującym na Université Paris XIII, jest członkiem 5. towarzystw językoznawczych w Polsce, Francji i Stanach Zjednoczonych.

Osiągnięcia, dorobek naukowy, funkcje oraz odznaczenia prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia dostępne są w poniższej publikacji, której treść zaczerpnęliśmy ze strony internetowej Uniwersytetu Śląskiego.
Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – sylwetka ]


Wiesław Banyś – spotkanie z Absolwentem (I 2015)

Accessibility Toolbar