Edukacyjna Wartość Dodana 2011-2013

Obraz nauczania w liczbach

Wskaźnik EWD 2011-2013 – licea ogólnokształcące w Olkuszu

Wskaźnikiem efektywności nauczania są miary postępu poczynionego przez uczniów podczas nauki w danej szkole. Dla każdej szkoły obliczane są ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne dla czterech obszarów nauczania.

W okresie 2011-2013 nasza szkoła w grupie przedmiotów humanistycznych osiągnęła średni wynik egzaminu maturalnego na poziomie 105-107,5 punktów, natomiast EWD od 2,5 do 5,5. Oznacza to, że wynik w danym obszarze przeciętnego ucznia naszej szkoły był o 4 punkty wyższy niż to wynika z jego rezultatu na egzaminie gimnazjalnym. W Polsce wynik 100-115 osiąga tylko 34,13% maturzystów. Warto również zauważyć, że najlepsza z pozostałych szkół licealnych w naszym mieście osiągnęła maksymalny wynik egzaminu maturalnego na poziomie 105 punktów, a EWD to mniej niż 2. Średni wynik egzaminu dla Gminy Olkusz wynosił 101,7  a EWD tylko 0,6.

W zakresie nauczania języka polskiego osiągnęliśmy średni wynik 104-107 punktów oraz EWD od 2 do 5. Zatem przeciętny uczeń szkoły osiągnął wynik 105,5 oraz był on  o 3,5 punktów lepszy niż wynika to z prognoz. I znów jesteśmy najlepszą szkołą w mieście, gdzie najlepsze z pozostałych liceów osiągnęło wynik 101,3-103,8 natomiast EWD od -1 do 1. Średnia Gminy wynosi 101,1, a EWD 0,2.

Grupa przedmiotów matematyczno-przyrodniczych to nasza duma. Średni wynik szkoły wynosi 105-110 punktów i EWD od 4 do 5,5. Oznacza to, że wynik w tym obszarze przeciętnego maturzysty wyniósł 107,5  i był lepszy o 5 punktów niż prognozowano. Najlepsza z pozostałych szkół osiągnęła wynik na poziomie 103-106 i EWD od 0,5 do 2 punktów. Średni wynik Gminy Olkusz to 102,7, a EWD 1,8.

Ostatni z analizowanych przedmiotów to matematyka. Tutaj znów jesteśmy liderami. Nasi maturzyści osiągnęli średni wynik od 107 do110 punktów, a EWD od 3,5 do5,5. Czyli przeciętny nasz uczeń osiągnął średnio 108,5 punktów i był o 4,5 punktów lepszy niż prognozowano. Najlepsza z pozostałych szkół osiągnęła wynik 103-105,5, natomiast EWD od 0,5 do 2. Średni wynik Gminy Olkusz to 102,7, a EWD 1,8.

Przedstawione dane niezbicie dowodzą, że w naszej szkole nie marnujemy potencjału uczniów. Jesteśmy szkołą o ponadprzeciętnej w skali kraju efektywności nauczania. Jesteśmy szkołą sukcesu.

Accessibility Toolbar