I LO ponownie najlepsze w powiecie olkuskim (2017)

10 stycznia 2017 roku Fundacja EdukacyjnaPerspektywy” ogłosiła wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2017. I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu widnieje od lat wśród najlepszych liceów w Polsce i w tym roku ponownie jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną naszego powiatu, która została wyróżniona. Znajduje się w czołówce 20 najlepszych liceów  w województwie i 500 w kraju, zajmując odpowiednio 15 miejsce w Małopolsce i 194 w Polsce. Potwierdzeniem wysokiej jakości pracy szkoły jest również przyznany tytuł honorowy „Srebrna Szkoła 2017”.

Nad ustaleniem kryteriów i właściwym przebiegiem prac nad rankingiem czuwała  Kapituła rankingu w skład której wchodzą przedstawiciele trzech ważnych środowisk edukacyjnych, m.in. przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Ranking „Perspektyw” został przygotowany w oparciu o sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) i z przedmiotów dodatkowych (45%). Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. Dzięki wiarygodnym i porównywalnym danym na temat egzaminów maturalnych ranking jest precyzyjną „fotografią” polskich szkół ponadgimnazjalnych.

Cieszy nas fakt, że od lat zdawalność oraz wyniki matur absolwentów I LO są dużo wyższe w porównaniu ze średnimi wynikami osiąganymi w kraju, województwie czy też powiecie. To one bowiem decydują o tym, na jakie studia dostaną się absolwenci, od nich zależy przyszłość młodzieży. Jesteśmy dumni z wyników egzaminu maturalnego ubiegłorocznych absolwentów. W maju 2016r. do tegoż egzaminu przystąpiło ich aż 225 (najwięcej w powiecie olkuskim) i zgodnie z danymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zdawalność wynosi 100%.

Szczególne gratulacje należą się także  uczniom, którzy  w roku szkolnym 2015/2016 odnieśli sukcesy w olimpiadach. Są to: Małgorzata Kucia – finalistka LXII Olimpiady Chemicznej, Marek Kiełtyka – finalista I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, Dominik Gołębiowski i Piotr Janczyk – laureaci III stopnia z przedmiotu matematyka Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, Łukasz Hawrylak – laureat  III Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej.

Wiarygodne i przydatne informacje o efektywności nauczania w szkole dostarcza też Edukacyjna Wartość Dodana (EWD). Wyróżniamy się również pod tym względem. EWD pokazuje, że nasze I Liceum nie spoczywa na laurach i nie marnuje potencjału uczniów.
Jednolitość przyjętych kryteriów w rankingach i różnorodnych badaniach pozwala zobaczyć, jak dana szkoła prezentuje się  w zestawieniu z innymi, czy i w jakim zakresie od nich się odróżnia, a nade wszystko – jakie są jej najmocniejsze strony. Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw jest więc źródłem wiedzy dla gimnazjalistów i ich rodziców, którzy stoją przed podjęciem ważnej decyzji: jaką wybrać szkołę, by odpowiadała zarówno oczekiwaniom jak i uwarunkowaniom  ucznia. I chociaż poszczególne kryteria rankingu nie obejmują wszystkich aspektów funkcjonowania szkoły, to wzięte łącznie pozwalają uznać, iż w najlepszych rankingowych liceach młodzież zdolna, pracowita i otwarta na pomoc ze strony swych nauczycieli-mistrzów, ma stworzone najlepsze warunki dla rozwijania swoich talentów.

I LO to nie tylko miejsce przygotowań do matury. To szkoła z pasją, rozwijająca zainteresowania młodych ludzi, podejmująca ciągle nowe wyzwania. Potwierdzeniem sukcesów na tej płaszczyźnie są liczne certyfikaty m.in.: Szkoła z Klasą, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła Dialogu, Najlepiej Zaprojektowana Szkoła. Powodem do dumy są również osiągnięcia uczniów w różnych dziedzinach nauki zarówno ścisłych, przyrodniczych jak i humanistycznych. Młodzież ma możliwość rozwijania swoich zdolności językowych i artystycznych. Jako dowód uznania za zaangażowanie w rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów oraz za wysokie osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych liceum otrzymało certyfikat Szkoły Łowców Talentów.

Liczba zajęć dodatkowych, projektów, wymian międzynarodowych, wycieczek, warsztatów językowych, spotkań z ciekawymi, znanymi  ludźmi najlepiej świadczy o tym, że każdy w I Liceum znajdzie coś dla siebie i będzie miał szansę w przyjaznej atmosferze zdobywać wiedzę i umiejętności.

Zależy nam na zapewnieniu młodzieży jak najlepszego startu w dorosłe życie. Aby przygotować uczniów do funkcjonowania w środowisku wyższych uczelni nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach uniwersyteckich, wykładowcy goszczą także w I LO.

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu to nowoczesna szkoła ze stuletnią tradycją, której celem jest rzetelne przekazywanie wiedzy, zaspakajanie ambicji młodzieży oraz zapewnienie uczniom optymalnych warunków dla ich wszechstronnego rozwoju.

Zapraszamy na Dzień Otwarty 23 maja 2017 roku.

Accessibility Toolbar