Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

Informacje o projekcie
GRANT 3
Projekt grantowy: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje
Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego
Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wartość dofinansowania dla Powiatu Olkuskiego: 79.998,22 zł
Szkoła biorące udział:
I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu
II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

Cel: Celem grantu jest zniwelowanie u uczniów skutków postpandemicznych pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19

Accessibility Toolbar